Ładowanie
Jeszcze chwilkęGIODO


Obowiązek rejestracji zbioru jest jednym z podstawowych obowiązków, jakie nakłada na administratora danych ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm., dalej jako: ustawa). Zgodnie z art. 40 ustawy administrator danych obowiązany jest zgłosić zbiór danych osobowych do rejestracji, której dokonuje Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Obowiązek zgłoszenia zbioru do rejestracji Generalnemu Inspektorowi ciąży na administratorze danych. Administratorem danych, zgodnie z art. 7 pkt 4 ustawy, jest podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

Zgłoszenia zbioru do rejestracji należy dokonać przed rozpoczęciem przetwarzania danych, czyli przed pierwszą czynnością, jaką administrator może wykonać na danych, tj. przed pozyskaniem pierwszych danych do zbioru. Zgodnie bowiem z art. 46 ust. 1 ustawy administrator danych może rozpocząć ich przetwarzanie w zbiorze po zgłoszeniu tego zbioru do rejestracji Generalnemu Inspektorowi.

Zgłoszenia zbioru danych należy dokonać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (Dz. U. Nr 229, poz. 1536). Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy zgłoszenie zbioru danych do rejestracji powinno zawierać:
1) wniosek o wpisanie zbioru do rejestru zbiorów danych osobowych,
2) oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania, w tym numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany, oraz podstawę prawną upoważniającą do prowadzenia zbioru, a w przypadku powierzenia przetwarzania danych podmiotowi, o którym mowa w art. 31, lub wyznaczenia podmiotu, o którym mowa w art. 31a, oznaczenie tego podmiotu i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania,
3) cel przetwarzania danych,
3a) opis kategorii osób, których dane dotyczą, oraz zakres przetwarzanych danych,
4) sposób zbierania oraz udostępniania danych,
4a) informację o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane mogą być przekazywane,
5) opis środków technicznych i organizacyjnych zastosowanych w celach określonych w art. 36–39,
6) informację o sposobie wypełniania warunków technicznych i organizacyjnych, określonych w przepisach, o których mowa w art. 39a,
7) informację dotyczącą ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego.

Zgłoszenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1–7 ustawy, i powinno zostać podpisane przez administratora danych (np. osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą jednoosobowo) lub inną osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy.

Zgłoszenie można przesłać pocztą lub złożyć w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Od lipca 2006 r. zgłoszenia można dokonać także drogą elektroniczną, z użyciem bezpiecznego podpisu elektronicznego. Zgłoszenia można również dokonać drogą elektroniczną bez użycia podpisu elektronicznego, a następnie złożyć zgłoszenie w formie tradycyjnej uzupełnione o podpis wnioskodawcy.

Aplikacja umożliwiająca skuteczne dokonanie zgłoszenia drogą elektroniczną znajduje się na stronie internetowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – w systemie „platforma e-GIODO”.


Są dwie metody zgłoszenia zbioru danych do GIODO.

1. Bezpłatna Metoda zgłoszenia (więcej pracy musisz zrobić sam)

Od czego zacząć zgłoszenie ?


1. Przygotuj Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych
2. Przygotuj politykę bezpieczeństwa.
3. Pobierz umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, wydrukuj w 2 egzemplarzach i wyślij do nas na adres:

TFB GROUP SP ZOO
ul. Św. Filipa 23/4
31-150 Kraków
dopisek "GIODO - dz. prawny"

4. Poczekaj na podpisaną przez nas umowę
5. Zrób zgłoszenie do GIODO


Najczęstsze pytanie:
"Dlaczego sam mam przygotować Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych oraz politykę bezpieczeństwa?"

W odpowiedzi na Państwa pytania przypominamy, że obowiązek zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń baz danych niezależnie od powierzenia ich innemu podmiotowi w dalszym ciągu spoczywa również na Was.

Powierzenie danych osobowych nie zwalnia Administratora tych danych z obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych i jej aktów wykonawczych. Pomimo tego, że powierzyliście nam Państwo dane osobowe to w dalszym ciągu to Wy jesteście ich Administratorem albowiem macie do nich dowolny dostęp i je przetwarzacie. Co za tym idzie niezależnie od powierzenia również na Was spoczywa obowiązek zapewnienia odpowiednich środków ochrony tych danych we własnym zakresie. Jeżeli przetwarzacie Państwo dane osobowe w siedzibie własnej firmy to we wniosku do GIODO należy wskazać te środki ochrony, środki organizacyjne itd., którymi dysponujecie albowiem również od Was zależy bezpieczeństwo danych.

Przypominam, że GetAll.pl spełnia wszelkie wymagane prawem wymogi w tym dotyczące środków ochrony fizycznej danych, środków sprzętowych infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej, środków ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych, środków organizacyjnych. Jednak powyższe informacje jak i nasza Polityka Bezpieczeństwa oraz Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym są wewnętrzną tajemnicą naszego przedsiębiorstwa. Wyjawianie tych informacji osobom spoza naszej firmy mogłoby naruszyć bezpieczeństwo danych, które nam powierzono.

Dlatego też niezależnie od środków bezpieczeństwa jakimi dysponuje GetAll.pl Państwo również muszą je u siebie wdrożyć i podać je we własnym zakresie we wniosku do GIODO.

2. Płatna Metoda zgłoszenia - 99% robi za Ciebie zaufana i sprawdzona przez nas DKK Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyny Chachlowskiej, dzięki czemu masz pewność że będzie to zrobione profesjonalnie, nie tylko w zakresie samego zgłoszenia, ale też wskazana Kancelaria przygotuje dla Ciebie wymagane przez przepisy obowiązującego prawa dokumenty (politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym wraz z załącznikami), tak, abyś mógł bezpiecznie i bez ryzyk prawnych prowadzić swoją działalność.
Polecamy usługi tej Kancelarii, nie tylko w zakresie GIODO, bo my już wiemy, że warto zadbać o swoje sprawy prawne właśnie z nią.

DKK Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Chachlowska
ul. Kordiana 14/10, 30-653 Kraków
tel.: +48 793 280 179, e-mail: biuro(małpa)dkk-kancelaria.pl1. Pobierz umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, wydrukuj w 2 egzemplarzach i wyślij do nas na adres:

TFB GROUP SP ZOO
ul. Św. Filipa 23/4
31-150 Kraków
dopisek "GIODO - dz. prawny"

2. Poczekaj na podpisaną przez nas umowę
3. Kancelaria prawna zrobi za Ciebie całą resztę

Cena usługi to: od 400 zł netto

Jeśli jesteś zainteresowany napisz wiadomość na info@getall.pl. Przekażemy do prawnika.GetAll.pl należy do
TFB GROUP Sp.z o.o
Św. Filipa 23/4
31-150 Kraków
NIP: 6762474679
KRS: 0000499144

KONTAKT
Skontaktuj się

Biuro Obsługi Klienta czynne jest codziennie od 10:00 - 17:00. Opieka techniczna przez całą dobę 7 dni w tygodniu.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właścicieli serwisu jest zabronione.