Ładowanie
Jeszcze chwilkęGIODO


Obowiązek rejestracji zbioru jest jednym z podstawowych obowiązków, jakie nakłada na administratora danych ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm., dalej jako: ustawa). Zgodnie z art. 40 ustawy administrator danych obowiązany jest zgłosić zbiór danych osobowych do rejestracji, której dokonuje Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Obowiązek zgłoszenia zbioru do rejestracji Generalnemu Inspektorowi ciąży na administratorze danych. Administratorem danych, zgodnie z art. 7 pkt 4 ustawy, jest podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

Zgłoszenia zbioru do rejestracji należy dokonać przed rozpoczęciem przetwarzania danych, czyli przed pierwszą czynnością, jaką administrator może wykonać na danych, tj. przed pozyskaniem pierwszych danych do zbioru. Zgodnie bowiem z art. 46 ust. 1 ustawy administrator danych może rozpocząć ich przetwarzanie w zbiorze po zgłoszeniu tego zbioru do rejestracji Generalnemu Inspektorowi.

Zgłoszenia zbioru danych należy dokonać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (Dz. U. Nr 229, poz. 1536). Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy zgłoszenie zbioru danych do rejestracji powinno zawierać:
1) wniosek o wpisanie zbioru do rejestru zbiorów danych osobowych,
2) oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania, w tym numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany, oraz podstawę prawną upoważniającą do prowadzenia zbioru, a w przypadku powierzenia przetwarzania danych podmiotowi, o którym mowa w art. 31, lub wyznaczenia podmiotu, o którym mowa w art. 31a, oznaczenie tego podmiotu i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania,
3) cel przetwarzania danych,
3a) opis kategorii osób, których dane dotyczą, oraz zakres przetwarzanych danych,
4) sposób zbierania oraz udostępniania danych,
4a) informację o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane mogą być przekazywane,
5) opis środków technicznych i organizacyjnych zastosowanych w celach określonych w art. 36–39,
6) informację o sposobie wypełniania warunków technicznych i organizacyjnych, określonych w przepisach, o których mowa w art. 39a,
7) informację dotyczącą ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego.

Zgłoszenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1–7 ustawy, i powinno zostać podpisane przez administratora danych (np. osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą jednoosobowo) lub inną osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy.

Zgłoszenie można przesłać pocztą lub złożyć w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Od lipca 2006 r. zgłoszenia można dokonać także drogą elektroniczną, z użyciem bezpiecznego podpisu elektronicznego. Zgłoszenia można również dokonać drogą elektroniczną bez użycia podpisu elektronicznego, a następnie złożyć zgłoszenie w formie tradycyjnej uzupełnione o podpis wnioskodawcy.

Aplikacja umożliwiająca skuteczne dokonanie zgłoszenia drogą elektroniczną znajduje się na stronie internetowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – w systemie „platforma e-GIODO”.

Od czego zacząć zgłoszenie ?


Metoda bezpłatna

1. Przygotuj Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych
2. Przygotuj politykę bezpieczeństwa.
3. Pobierz umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, wydrukuj w 2 egzemplarzach i wyślij do nas na adres:
TFB GROUP SP ZOO
ul. Św. Filipa 23/4
31-150 Kraków
4. Poczekaj na podpisaną przez nas umowę
5. Zrób zgłoszenie do GIODO


Jeśli nie chcesz przygotowywać sam dokumentacji masz możliwość zlecenia zgłoszenia zbiorów kancelarii prawnej z która współpracujemy

Metoda płatna - 247 zł brutto
1. Napisz na adres e-mail kancelaria@getall.pl, że chcesz dokonać zgłoszenia zbiorów
2. Pobierz umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, wydrukuj w 2 egzemplarzach i wyślij do nas na adres:
TFB GROUP SP ZOO
ul. Św. Filipa 23/4
31-150 Kraków
3. Dokonaj opłaty w wysokości 247 zł brutto na podstawie wystawionej przez kancelarię faktury
4. Kancelaria przygotuje potrzebną dokumentację w przeciągu 2 tygodni i wykona zgłoszenie
5. Otrzymasz dokumenty do podpisania, które wyślesz do GIODOGetAll.pl należy do
TFB GROUP Sp.z o.o
Św. Filipa 23/4
31-150 Kraków
NIP: 6762474679
KRS: 0000499144

Opiekę prawną zapewnia
Sternalski Kancelaria Prawna
KONTAKT
Skontaktuj się

Biuro Obsługi Klienta czynne jest codziennie od 10:00 - 17:00. Opieka techniczna przez całą dobę 7 dni w tygodniu.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właścicieli serwisu jest zabronione.