Ładowanie
Jeszcze chwilkęPolityka antyspamowa


Niniejszy dokument ma na celu dostosowanie działań Użytkowników serwisu GetAll.pl, którego administratorem jest TFB Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-150 Kraków, ul. św. Filipa 23/4) zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000499144, NIP 6762474679, REGON 12304891600000 zwanym dalej TFB Group do powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących niezamówionych informacji handlowych.


Każdy Użytkownik zakładając konto w serwisie GetAll.pl zgadza się wykorzystywać jego możliwości w sposób zgodny z niniejszą Polityką antyspamową respektując jednocześnie:
1. Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2014 r. poz. 1182 ze zm.)
2. Ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 r. poz. 1422).
3. Dyrektywę 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 roku dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej).
4. Dyrektywę 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 roku w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym).
5. Politykę prywatności serwisu GetAll.pl.
6. Regulamin usług świadczonych przez serwis GetAll.pl. Użyte nie wyjaśnione w niniejszej Polityce antyspamowej określenia mają swoje definicje w Regulaminie usług świadczonych przez Serwis GetAll.pl


§ 1. Definicje


1. Spam to przesyłana za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówiona informacja handlowa w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
2. Informacja handlowa - każda informacja przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.
3. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.
4. Jeżeli ustawa wymaga uzyskania zgody usługobiorcy to zgoda ta nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści. Uzyskana uprzednio zgoda może być odwołana w każdym czasie.
5. Zaznacza się ponad wszelką wątpliwość, że zgodnie z art. 10 ust 3 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną wysyłanie wiadomości SPAM to "Działanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w art. 9 ust. 3 pkt 1.".§ 2 Prawa i obowiązku Użytkowników serwisu GetAll.pl w zakresie Polityki antyspamowej.

1. Zawierając umowę na świadczenie usług przez serwis GetAll.pl Użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania Usług hostingowych dla rozsyłania Spamu, a w szczególności zabronione jest:
a) Korzystanie z baz adresowych zakupionych przez Internet do wysyłania poczty e-mail.
b) Korzystanie z baz adresowych pozyskanych w inny sposób bez uzyskania wcześniejszej zgody od każdego, kogo adres znajduje się w bazie adresowej.
c) Wysyłanie masowej korespondencji na inne środki elektronicznego przekazu bez udokumentowanej zgody na otrzymywanie takiej korespondencji przez odbiorcę.
d) Stosowanie jakichkolwiek automatycznych rozwiązań, oprogramowania i skryptów.
2. Użytkownik korzystając z serwisu GetAll.pl jest zobowiązany do umieszczenia prawdziwych i dokładnych informacji w nadawanych wiadomościach e-mail. Podane informacje muszą w sposób czytelny identyfikować nadawcę oraz jego intencje. Zabrania się wprowadzania w błąd adresatów wiadomości e-mail oraz wysłania treści wulgarnych, powszechnie uznawanych za obelżywe.
3. Niedozwolone jest przesyłanie treści objętych ochroną co do których nadawca nie ma praw.
4. Dozwolone jest przechowywanie i zarządzanie danymi oraz wysyłanie informacji elektronicznych tylko do tych osób, które wyraziły zgodę na ich otrzymywanie.
5. Użytkownicy są zobowiązani do dostarczenia prawdziwego adresu poczty elektronicznej oraz jego aktualizacji, gdyby nastąpiła jego zmiana.
6. Subskrybenci mogą zostać dodani do bazy danych w następujący sposób:
a) poprzez stronę WWW z umieszczonym formularzem zapisu
b) poprzez API
c) poprez import§ 3. Wykreślenie adresu email.


1. Każda wiadomość wysłana za pośrednictwem systemu GetAll.pl musi zawierać link umożliwiający wypisanie się adresatowi z listy Subskrybentów.
2. Lista subskrybentów aktualizuje się automatycznie, dlatego Subskrybent, który wykorzystał link opisany punkt wyżej nie będzie otrzymywał wiadomości z danego źródła.
3. Zabronione jest wysyłanie wiadomości do osób, które były dodane do listy Subskrybentów lecz się z niej wypisały.
4. Lista osób, które zostały wypisane z listy, będzie dostępna w Panelu Użytkownika.§ 4. Naruszenie Polityki antyspamowej.


1. W razie naruszenia niniejszej Polityki antyspamowej poszkodowany powinien to zgłosić do Usługodawcy (Serwisu GetAll.pl) opisując od kogo otrzymał niechciane wiadomości, kiedy zostały one mu doręczone oraz nadawcę.
2. Usługodawca przesyła do nadawcy wiadomości spam ostrzeżenie, w treści której wskazuje że został wysłany spam i poucza o dalszych konsekwencjach naruszania zasad.
3. Jeżeli dany Użytkownik kolejny raz w przeciągu 12 miesięcy wyśle wiadomość spam jego konto zostanie usunięte bez możliwości jego przywrócenia.
4. Niezależnie od powyższego Użytkownik, który wysyła wiadomości spam odpowiada za szkody poniesione przez serwis GetAll oraz podmioty trzecie w związku z niedostosowaniem się do Polityki antyspamowej.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania korzystania z Usług serwisu GetAll.pl bez wcześniejszego powiadomienia, w przypadku wystąpienia prawdopodobieństwa, że zakupione Usługi są lub będą wykorzystywane do rozsyłania wiadomości spam do czasu wyjaśnienia.§ 5. Postanowienia końcowe.


1. Serwis GetAll.pl zakazuje swoim Użytkownikom wysyłania niezamawianych wiadomości w jakiejkolwiek postaci podczas korzystania z oferowanych Usług.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji dodanych przez Użytkowników do systemu adresów e-mail pod kątem zgodności z prawem posiadania wymaganych zezwoleń na wysyłanie wiadomości elektronicznych, poprawności i aktualności adresów poczty elektronicznej, obecności niezgodnego z regulaminem oprogramowania.
3. Niniejszy dokument jest nieodłącznym elementem Regulaminu świadczenia usług przez serwis GetAll.pl, aby korzystać z usług należy zapoznać się i zaakceptować te dokumenty.

GetAll.pl należy do
TFB GROUP Sp.z o.o
Św. Filipa 23/4
31-150 Kraków
NIP: 6762474679
KRS: 0000499144

KONTAKT
Skontaktuj się

Biuro Obsługi Klienta czynne jest codziennie od 10:00 - 17:00. Opieka techniczna przez całą dobę 7 dni w tygodniu.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właścicieli serwisu jest zabronione.